Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży dla edukatorów na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC

07.12.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


UWAGA!

W dniu 14 grudnia 2017 został wydłużony termin na składania ofert do 20 grudnia 2017 r., godz. 13:00.


Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa odzieży dla edukatorów na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

Kryteria oceny ofert:

Cena - 40%
Termin realizacji - 20%
Estetyka i jakość wykonania - 40%

Termin składania ofert: 18 grudnia 2017 r.  godz. 09:00

Metadane

Data publikacji : 07.12.2017
Data modyfikacji : 28.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry