Nawigacja

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe oraz łączne sprawozdanie finansowe państwowej jednostki budżetowej są publikowane do 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania na podstawie § 34 ust. 9 obwieszczenia  Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,  samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342).

do góry