Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

20.11.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I-III oraz IV-VI szkół podstawowych), realizowanego w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamówienie będzie realizowane w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w dwóch dostawach: pierwsza nastąpi w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy, druga do 30 kwietnia 2021.
Szacunkowe wielkości dostaw określa załącznik nr 2 do Umowy

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy, 22110000-4 Drukowane książki

Kryteria oceny ofert: Cena 64%, Jakość 36%

Termin składania ofert: 04 grudnia 2020 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności.

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry