Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu transportu kolejowego w jednej z siedmiu lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, Gdańsku lub w Poznaniu

19.02.2020

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U . z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

26.02.2020 Zmiana terminu nadsyłania informacji

UWAGA NOWY TERMIN NADSYŁANIA INFORMACJI 2 marca 2020 r.


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia

Termin nadsyłania informacji do 26 lutego 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2020
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry