Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

23.06.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC".


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.03.09.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 2 i 3

W załącznikach do strony  opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 2 i 3 przedmiotu zamówienia


16.08.2018 - Unieważnienie Części 1

W załącznikach do strony  opublikowano informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia


06.08.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert.


31.07.2018 - Zmiana terminu składania ofert

UWAGA: zmianie ulega termin składania ofert. Nowy termin to 6 sierpnia 2018 godz. 13:00

W załącznikach do strony udostęniono sprostowanie ogłoszenia o zamowieniu, wysłane w dniu dzisiejszym do publikacji w DUUE.


17.07.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ. W konsekwencji wyjaśnień udostępniono ujednoliconą wersje opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) i wzoru umowy (załącznik nr 6).


Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 cześci:

Część 1:

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz dostarczenie zestawów interaktywnych.

Część 2:

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie interaktywnej pomocy dydaktycznej w postaci gry symulacyjnej kontrolowanej za pomocą pada na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dostarczenie systemu urządzeń do głosowania.

Część 3:

Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej, na podstawie wytycznych Zamawiającego, na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa
na obszarach kolejowych dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, w tym opracowanie wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania konkursami i rankingiem oraz stworzenie filmu promocyjnego w formie animacji przedstawiającego aplikację mobilną.

Termin realizacji

Część 1, 2 i 3 do 30 listopada 2018 r.

Kryteria oceny ofert

Część 1 i 2

Cena: 40 %
Doświadczenie: 30 %
Jakość: 30 %

Część 3

Cena: 40 %
Doświadczenie: 20 %
Jakość: 40 %

Termin składania ofert

31 lipca 2018 r. godz. 12:30

 

Metadane

Data publikacji : 23.06.2018
Data modyfikacji : 20.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry