Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE - Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC"

20.02.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: - wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC".


09.05.2018 r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W załącznikach do strony zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


05.04.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W załącznikach do strony zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


19.03.2018 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załącznikach do strony zamieszczono informacje z otwarcia ofert. 


07.03.2018 r. WYJAŚNIENIA SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ.


02.03.2018 r. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym zostało przekazane do publikacji w DUUE sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz miejsca otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 19.03.2018 r. godz. 13:30
Otwarcie ofert: 19.03.2018 r. godz. 14:00

Ponadto w załącznikach do strony zamieszczono:

  1. treść sprostowania ogłoszenia o zamówieniu wysłanego do publikacji w DUUE, zmieniającego termin składania ofert,
  2. pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ,
  3. ujednolicone wersji SIWZ i OPZ uwzględniające wprowadzone modyfikacje.

28.02.2018 r. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ

W załącznikach do strony zamieszczono pismo zawierające wyjaśnienia SIWZ. Ponadto w związku z modyfikacją SIWZ udostępniono ujednoliconą wersję OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ).


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących przedmiotów.

1) kostium bohatera kampanii - 4 szt,
2) wąż spacerowy w kształcie pociągu - 250 szt.,
3) maskotka mała - 30 000 szt.,
4) maskotka duża - 600 szt.,
5) kamizelka odblaskowa przeznaczona dla dzieci - 30 000 szt.,
6) samozaciskowa opaska odblaskowa - 30 000 szt.,
7) zawieszka odblaskowa - 30 000 szt.,
8) kredki - 30 000 opak.,
9) worek odblaskowy na plecy - 30 000 szt.,
10) blok papieru kolorowego A4 - 600 szt.,
11) blok papieru białego A4 - 600 szt.,
12) blok papieru białego A3 - 600 szt.

Terminy realizacji:

Cykliczne dostawy w okresie do 30 czerwca 2020 r. Każda z dostaw będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, że maksymalny zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie termin nie może być dłuższy niż 60 dni. Termin realizacji pierwszej dostawy liczony będzie od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji kolejnych dostaw liczony będzie od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:

Cena - 50 %
Termin Realizacji - 5 %
Jakość - 45 %

Termin składania ofert:

12 marca 2018 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 20.02.2018
Data modyfikacji : 19.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry