Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - przygotowanie ekspertyzy zawierającej analizę krajowych rozporządzeń zawierających wymagania odnośnie podsystemów Infrastruktura, Energia i Sterowanie pod kątem zgodności z wymaganiami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności

27.04.2018

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 398., a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)


Przedmiotowa ekspertyza ma na celu wskazanie obowiązujących w polskim prawie przepisów, które obowiązują w odniesieniu do sieci kolejowych objętych obowiązkiem stosowania TSI,
a następnie określenie które z nich:

  • dotyczą wymagań zasadniczych Dyrektywy o Interoperacyjności 2016/797, zawierają się w jednym z przypadków określonych w art. 13 ust. 2 dyrektywy 2016/797 i powinny zostać notyfikowane do Komisji Europejskiej jako tzw. „krajowe notyfikowane przepisy techniczne” (ang. notified national technical rules),
  • są niespójne lub sprzeczne z TSI i powinny zostać zmienione lub uchylone,
  • dotyczą innych niż Dyrektywa 2016/797 przepisów zharmonizowanych i mogą pozostać w aktach prawnych bez konieczności wprowadzania zmian lub notyfikacji.

W celu wyboru właściwej procedury udzielenia zamówienia niezbędne jest oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w ustaleniu szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Termin nadysłania informacji: do 14 maja 2018 r. do godziny 12:00

Metadane

Data publikacji : 27.04.2018
Data modyfikacji : 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry