Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury kolejowej

13.08.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POPT.01.02.00-00-0314/20 pn.: „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2020 r.” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


15.10.2020 - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W załącznikach do strony opublikowano informację o udzieleniu zamówienia.


21.09.2020 - INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze ofert najkorzystniejszych.


UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 31 sierpnia 2020 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury kolejowejw. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery odrębne części, jak niżej:

Część 1: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Proces planowania inwestycji w transporcie kolejowym, z uwzględnieniem zasad finansowania z funduszy UE”.

Część 2: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Wybrane aspekty dotyczące procesów produkcji i utrzymania pojazdów kolejowych – spawanie, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, badania nieniszczące, wymagania dozoru technicznego”.

Część 3: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Zasady prowadzenia ruchu kolejowego oraz działania SRK z wizytą studyjną w Lokalnym Centrum Sterowania”.

Część 4: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Utrzymanie pojazdów kolejowych z wizytą studyjną u podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM), ze szczególnym uwzględnieniem podzespołów krytycznych dla bezpieczeństwa w pojazdach trakcyjnych i wagonach pasażerskich w związku z rozszerzeniem obowiązku certyfikacji ECM”.

Termin realizacji

Część 1 – Zamówienie będzie realizowane nie później niż do 11 grudnia 2020 r. (przy czym terminy realizacji poszczególnych części nie mogą być tożsame).

Część 2 – Zamówienie będzie realizowane nie później niż do 11 grudnia 2020 r. (przy czym terminy realizacji poszczególnych części nie mogą być tożsame).

Część 3 – Zamówienie będzie realizowane nie później niż do 11 grudnia 2020 r. (przy czym terminy realizacji poszczególnych części nie mogą być tożsame).

Część 4 – Zamówienie będzie realizowane nie później niż do 11 grudnia 2020 r. (przy czym terminy realizacji poszczególnych części nie mogą być tożsame).

Kryteria oceny ofert

Część 1:

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert

26 sierpnia 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl. Postępowanie dostępne jest w sekcji [Lista ogłoszeń o postępowaniach].
Bezpośredni dostęp do dokumentacji postępowania: Postępowanie

Metadane

Data publikacji : 13.08.2020
Data modyfikacji : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry