Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

06.12.2019

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

28.02.2020 Udzielenie zamówienia

W załącznikach do strony zamieszczono informację o udzieleniu zamówienia w zakresie części 2, 4, 5, 6 i 7 oraz informację o nieudzeleniu zamówienia w zakresie części 1 i 3.


11.02.2020 - Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze ofert najkorzystniejszych.


11.02.2020 - Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 3.

W załącznikach do strony zamieszczono informację o unieważnieniu postępowaniaw zakresie Części 3.


16.12.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Udostępniamy informację z otrwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty. 


13.12.2019 - Wyjaśnienia Ogłoszenia o zamówieniu

Niniejszym udostępniamy wyjaśnienia Ogłoszenia w odpowiedzi na wniesione pytania.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą gastronomiczną tj. organizacją serwisu kawowego oraz przygotowaniem i podawaniem cateringu w następujących miastach: Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem odrębnych części, jak niżej:

Część 1: Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Warszawie.

Część 2: Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Lublinie.

Część 3: Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Krakowie.

Część 4: Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Katowicach.

Część 5: Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Gdańsku.

Część 6: Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu we Wrocławiu.

Część 7: Wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Poznaniu.

Termin realizacji

Część 1 – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Część 2 – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Część 3 – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Część 4 – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Część 5 – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Część 6 – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Część 7 – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w zależności od tego tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kryteria oceny ofert

Część 1-7:

Cena - 80%
Kawa z certyfikatem Fair trade lub innym równoważnym - 10%
Odległość - 10%

Termin składania ofert

16 grudnia 2019 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 06.12.2019
Data modyfikacji : 28.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry