Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

29.11.2018

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


17.01.2019 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


21.12.2018 - Otwarcie ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert.


14.12.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie Zamawiającemu studium wykonalności dla Projektu oraz usługa wsparcia i aktualizacji studium wykonalności w procesie aplikacyjnym. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy, jak niżej.

Etap 1, obejmujący wykonanie i przekazanie Zamawiającemu studium wykonalności dla Projektu, na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących regulacji w zakresie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020.

Etap 2, obejmujący usługę wsparcia i aktualizacji, polegającą na zapewnieniu wsparcia w procesie aplikacyjnym i aktualizacji studium wykonalności pod kątem ewentualnych uwag zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą (Centrum Unijnych Projektów Transportowych).

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie do momentu akceptacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą nie dłużej niż do 31 maja 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60 %
Doświadczenie: 40 %

Termin składania ofert

21 grudnia 2018 r. godz. 11:00


 

Metadane

Data publikacji : 29.11.2018
Data modyfikacji : 31.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry