Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyzy określającej warunki zastosowania norm RAMS

26.09.2018

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POPT.02.01.00-00-0224/18-00 pn. „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2018 r.” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oś priorytetowa II: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności.30.10.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


09.10.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert.


05.10.2018 - Wyjaśnienia SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano wyjaśnienia SIWZ. W załącznikach do strony zostaną opublikowane ujednolicone wersje dokumentów, uwzględniające wprowadzane zmiany.


03.10.2018 - Zmiana terminu składania ofert

W związku z koniecznością opracowania i opublikowania wyjasnień na pytania dotyczące postanowień SIWZ zmianie ulega termin składania ofert.

Nowy termin to: 09 października 2018 r. godz. 11:30.

W załącznikach do strony opublikowana ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz ujednoliconą wersję SIWZ, uwzględniającą zmianę terminu składania ofert.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy określającej warunki zastosowania norm RAMS w procesie dopuszczania do eksploatacji urządzeń i podzespołów pojazdów kolejowych.

Termin realizacji

Do 21 grudnia 2018 r.

Kryteria oceny ofert

Cena - 60%

Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert

05 października 2018 r. godz. 11:30

Metadane

Data publikacji : 26.09.2018
Data modyfikacji : 20.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry