Nawigacja

Zamówienia publiczne

Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

08.02.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC”


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część 1: Opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz dostarczenie zestawów interaktywnych.

Część 2: Opracowanie i wykonanie interaktywnej pomocy dydaktycznej w postaci gry symulacyjnej kontrolowanej za pomocą pada na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dostawa systemu urządzeń do głosowania.

Część 3: Opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej, na podstawie wytycznych Zamawiającego, na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, w tym opracowanie wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania konkursami i rankingiem oraz stworzenie filmu promocyjnego o aplikacji mobilnej w formie animacji.

Terminy realizacji:

Część 1 – do 31 lipca 2018 r.

Część 2 – do 14 września 2018 r.

Część 3 – do 28 września 2018 r.

Kryteria oceny ofert:

Część 1 i 2

Cena: 40 %
Doświadczenie: 30 %
Jakość: 30 %

Część 3

Cena: 40 %
Doświadczenie: 20 %
Jakość: 40 %

Termin składania ofert:

19 marca 2018 r. godz. 10:30

Metadane

Data publikacji : 08.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry