Nawigacja

Zamówienia publiczne

Opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu „Kampania Kolejowe ABC III”

03.04.2024

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie Księgi Identyfikacji Wizualnej zawierającej Księgę Znaku oraz System Identyfikacji Wizualnej projektu „Kampania Kolejowe ABC III”;
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej w skrócie „PPU");
  3. Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawierają PPU.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie do 90 dni* od dnia zawarcia umowy.

* Termin realizacji zamówienia może być krótszy, w zależności od tego jaki termin zostanie zadeklarowany przez Wykonawcę w pkt 2 formularza ofertowego – patrz szczegóły w pkt 15.4 SWZ.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79822500-7 - usługi projektów graficznych

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto (C): 50%;
  2. Doświadczenie Projektanta (D): 30%;
  3. Termin realizacji (T): 20%.         

Termin składania ofert

12.04.2024 r. godz. 10:00.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na:

15.04.2024 r. godz. 10:00.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/153953/notice/public/details

 

Metadane

Data publikacji : 03.04.2024
Data modyfikacji : 05.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację:
Michał Sobczak
do góry