Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

UNIEWAŻNIONE: Zapytanie ofertowe na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

28.08.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

 

23.10.2020 - Unieważnienie postępowania

W załącznikach opublikowano informację o unieważnieniu postępowania.


16.10.2020 - Wybór oferty najkorzystniejszej

W załącznikach opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy na druk, oprawę oraz dostawę książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I-III oraz IV-VI szkół podstawowych), realizowanego w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zamówienie będzie realizowane w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w dwóch dostawach: pierwsza nastąpi do 30 października 2020 r., druga do 30 kwietnia 2021.
Szacunkowe wielkości dostaw określa załącznik nr 2 do Umowy

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy, 22110000-4 Drukowane książki

Kryteria oceny ofert: Cena 64%, Jakość 36%

Termin składania ofert: 09 września 2020 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności.

Metadane

Data publikacji : 28.08.2020
Data modyfikacji : 23.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry