Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe - na usługę archiwizacji dokumentacji Urzędu Transportu Kolejowego

22.07.2020

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na usługę archiwizacji dokumentacji Urzędu Transportu Kolejowego.


29.07.2020 Wyjaśnienia Zapytania

Niniejszym udostępniam wyjaśnienia Zapytania Ofertowego w odpowiezi na złożne pytanie. Jednocześnie publikuję ujednoliconą na dzień 29.07.2020 wersję Formularza Ofertowego. W związku z wprowadzonymi zmianami informuję, że wydłużeniu ulega termin składania ofert.

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 4 sierpnia 2020 r.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe uporządkowanie, zaewidencjonowanie i przygotowanie do przekazania do archiwum państwowego (Archiwum Akt Nowych) dokumentacji Głównego Inspektoratu Kolejnictwa obejmującej okres 1997 – 2003, stanowiącej materiały archiwalne (kat. A) w ilości szacunkowej 43 mb, jak również dokumentacji akt osobowych (40 teczek osobowych) oraz dokumentacji dot. uprawnień budowlanych (kat. B50) w ilości szacunkowej 8 mb i kompleksowe uporządkowanie, zaewidencjonowanie i przekazanie do Archiwum Zakładowego dokumentacji Urzędu Transportu Kolejowego obejmującej okres 2003 – 2015, stanowiącej materiały archiwalne (kat. A) w ilości szacunkowej 51 mb.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia zawarcie umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 80 %
Doświadczenie 20%

Termin składania ofert

30 lipca 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 22.07.2020
Data modyfikacji : 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry