Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na wykonanie Logo, Księgi Znaku i Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

17.09.2019

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIiŚ 5.2-23 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


07.10.2019 Informacja o wyniku postępowania

Informację o wyniku postępowania zamieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności.


Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zwany dalej Zamawiającym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie Logo, Księgi Znaku i Systemu Identyfikacji Wizualnej Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego nr POIiŚ 5.2-23, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Kryteria oceny ofert: Jakość 60%, Cena 40%

Termin składania ofert: 30 września 2019 r. do godziny 15:00

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności

Metadane

Data publikacji : 17.09.2019
Data modyfikacji : 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry