Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu (Aktualizacja 03.08.2018)

31.07.2018

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIS 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


03.08.2018 - Wyjaśnienia Zapytania ofertowego

W załącznikach do strony opublikowany odpowiedź pytania, dotyczące treści Zapytania ofertowego i załączników.


Przedmiot zamówienia

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług doradczych dotyczących Projektu Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności Projektu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79111000-5 usługi w zakresie doradztwa prawnego.

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert:

10 sierpnia 2018 r. 

Metadane

Data publikacji : 31.07.2018
Data modyfikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry