Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa sprzętu nagłaśniającego wraz z akcesoriami na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC

11.09.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest "Dostawa sprzętu nagłaśniającego wraz z akcesoriami na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC".

Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

32342400-6 (sprzęt nagłaśniający)
32341000-5 (mikrofony)
44613400-4 (skrzynie transportowe)
32342420-2 (studyjne konsole mikserskie)
44322000-6 (kable)
31158100-9 (ładowarki do baterii)
31430000-9 (akumulatory elektryczne)

Kryteria oceny ofert: Cena 100 %

Termin składania ofert: 15 września 2017 r. godz. 15:00

Metadane

Data publikacji : 11.09.2017
Data modyfikacji : 17.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry