Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie komputerów przenośnych wraz z akcesoriami, na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC

05.09.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż i dostarczenie komputerów przenośnych wraz z akcesoriami, na potrzeby Kampanii Kolejowe ABC.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  30213100-6 (Komputery przenośne)
                                                                                30237280-5 (Akcesoria zasilające)
                                                                                30237260-9 (Torby na komputery przenośne)
                                                                                30237420-9 (Joysticki)

Kryteria oceny ofert:

Cena - 80%

Okres Gwarancji - 20%.

Termin składania ofert: 11 września 2017 r. godz.: 15:00

Metadane

Data publikacji : 05.09.2017
Data modyfikacji : 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry