Nawigacja

Zamówienia publiczne

Kompleksowa organizacja i obsługa jednodniowej konferencji zamykającej projekt pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”

13.09.2023

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr POIŚ.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa jednodniowej konferencji zamykającej projekt pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej w skrócie "PPU").
  3. Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawierają PPU.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów wskazanych § 3 i § 5 PPU, w tym wstępnie planowany termin organizacji konferencji to 26 października 2023 r.

Kryteria oceny ofert:

Cena (C): 60%

Jakość (J): 40%

Termin składania ofert

25.09.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/127348/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 13.09.2023
Data modyfikacji : 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację:
Michał Sobczak
do góry