Nawigacja

Zamówienia publiczne

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu transportu kolejowego dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na 2 części

28.08.2023

Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Numer naboru: PTFE.01.01-IZ.00-001/23

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu transportu kolejowego dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na 2 części, tj.:
    1. 1. Część nr 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania oraz przeprowadzenia dwudniowego szkolenia z zakresu transportu kolejowego pn. „Działania kontrolne w zakresie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym” dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego
    2. 2. Część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania oraz przeprowadzenia dwudniowego szkolenia w formie warsztatowej z zakresu transportu kolejowego pn. „Zarządzanie ryzykiem zgodnie z rozporządzeniem 402/2013” dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla Części nr 1 i 2, stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej w skrócie "PPU").
  3. Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają PPU - dla Części nr 1 przedmiotu zamówienia, stanowiące Załącznik nr 1a do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej w skrócie „SWZ”) oraz dla Części nr 2 przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 1b do SWZ..

Termin realizacji

Zamówienie w ramach poszczególnych części zamówienia będzie realizowane w następujących terminach:

  1. Część nr 1 – w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego);
  2. Część nr 2 – w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego).

Kryteria oceny ofert Części nr 1-2

Cena (C): 60%

Doświadczenie trenerów (D): 25%

Agenda (A): 15%

Termin składania ofert

08.09.2023 r. godz. 10:00

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na: 12.09.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/125124/notice/public/details  

Metadane

Data publikacji : 28.08.2023
Data modyfikacji : 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację:
Michał Sobczak
do góry