Nawigacja

Zamówienia publiczne

Przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia pn. "Techniki audytowania" dla pracowników UTK

11.08.2023

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIŚ.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie trzydniowego szkolenia „Techniki audytowania” w ramach projektu pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” dla maksymalnie 24 pracowników UTK wykonujących czynności audytowe w imieniu Prezesa UTK.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ.

Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawierają PPU.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena (C): 60%
Doświadczenie (D): 40%

Termin składania ofert

24.08.2023 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/102932/details

 
 
 

Metadane

Data publikacji : 11.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry