Nawigacja

Zamówienia publiczne

Przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji zamykającej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”

17.07.2023

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0045/20 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, dofinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji zamykającej w ramach Projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej w skrócie "PPU").

3.Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawierają PPU.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w § 2, § 4 PPU. Planowany termin Konferencji to 21 września 2023 r.

Kryteria oceny ofert

Cena (C): 100%
 

Termin składania ofert

25.07.2023 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/120477/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 17.07.2023
Data modyfikacji : 28.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację:
Michał Sobczak
do góry