Nawigacja

Zamówienia publiczne

Zaprojektowanie i wykonanie albumów podsumowujących realizację działań w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

06.07.2023

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0045/20 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie albumów podsumowujących realizację działań w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Jakość: 40%

Termin składania ofert

18.07.2023 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/119428/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 06.07.2023
Data modyfikacji : 23.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Michał Sobczak
do góry