Nawigacja

Zamówienia publiczne

Produkcja filmów promocyjnych i edukacyjnych

06.07.2023

Zamówienie w zakresie Części 1 jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa produkcji filmów promocyjnych i edukacyjnych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, jak niżej:
Część 1 – usługa produkcji krótkometrażowego filmu promującego projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”,
Część 2 – usługa produkcji filmu informacyjno-promocyjnego o organie centralnej administracji rządowej - Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego.

Termin realizacji

Część 1: Zamówienie będzie realizowane w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Część 2: Zamówienie będzie realizowane w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Jakość: 40%

Termin składania ofert

20.07.2023 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/119413/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 06.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry