Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego

28.09.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIŚ.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiotem zamówienia jest usługa napisania, opracowania i przygotowania pod względem graficznym poradników dla inspektorów zatrudnionych w Urzędzie Transportu Kolejowego w podziale na 2 części:
Część nr 1: poradnik pn.: Tom I: Prowadzenie ruchu kolejowego, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i automatyka; Tom II: Infrastruktura kolejowa i sieć trakcyjna;
Część nr 2: poradnik pn.: „Pojazdy kolejowe”.

Termin realizacji

Bez względu na część, zamówienie będzie realizowane nie później niż 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Bez względu na część:

Cena 60%
Doświadczenie 40%

Termin składania ofert

7 paździertnika 2022 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/73409/details

Metadane

Data publikacji : 28.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry