Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

04.08.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych wraz z usługą gastronomiczną tj. organizacją serwisu kawowego oraz przygotowaniem i podawaniem cateringu w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław i Poznań.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części jak niżej:
Część 1 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Warszawie;
Część 2 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Krakowie;
Część 3 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Katowicach;
Część 4 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Gdańsku;
Część 5 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu we Wrocławiu;
Część 6 – Wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia w formie serwisu kawowego lub/i cateringu w Poznaniu.

Termin realizacji

Niezależnie od części zamówienie będzie realizowane przez okres 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Termin składania ofert

12 sierpień 2022 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/68747/details

Metadane

Data publikacji : 04.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry