Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie i realizacja informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

22.02.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIŚ.05.02.00-00-0045/20 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert to 23 marzec 2022 r. godz. 10:30


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja społecznej, informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 40%
Platforma kreatywna 20%
Parametry kampanii telewizyjnej 20%
Parametry kampanii VOD 20%

Termin składania ofert

21 marzec 2022 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/53130/details

Metadane

Data publikacji : 22.02.2022
Data modyfikacji : 17.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry