Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ekspertyzy z zakresu techniki kolejowej

21.05.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POPT.02.01.00-00-0360/21 pn. „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2021 r.” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, jak niżej:
Część 1 Ekspertyza dotycząca określenia katalogu funkcji i osiągów wybranych części pojazdów kolejowych na potrzeby zarządzania konfiguracją pojazdów kolejowych w zakresie wymiany w ramach utrzymania, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2016/797 1.
Część 2 Wytyczne do określenia krytyczności dla bezpieczeństwa funkcji i elementów pojazdów kolejowych wraz z przykładowymi katalogami funkcji i elementów krytycznych dla bezpieczeństwa w odniesieniu do kategorii pojazdów: elektryczny zespół trakcyjny, spalinowy zespół trakcyjny, lokomotywa elektryczna, lokomotywa spalinowa, wagon towarowy przy uwzględnieniu różnych nadwozi wg serii: E, F,G, H, K, L, R, S, T, U, Z, wagon pasażerski, przy założeniu, że dla każdej kategorii pojazdów analizie zostaną poddane pojazdy produkowane w okresie ostatnich 10 lat oraz pojazdy starsze niż 10 lat.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie 22 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 40%

Doświadczenie 60%

Termin składania ofert

7 czerwca 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/29292/details

Metadane

Data publikacji : 21.05.2021
Data modyfikacji : 21.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry