Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC II

09.10.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Kampania Kolejowe ABC II: Projekt 5.2-24, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Posępowanie unieważnione.


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert

W związku ze zmianą warunków udziału i treści wymaganego oświadczenia termin składania ofert został przesunięty na:

26.10.2020 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania kampanii medialnej, realizowanej w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doradczych oraz usług wsparcia w zakresie przygotowania postępowań na opracowanie strategii kampanii medialnej, produkcję elementów kampanii oraz zakup mediów w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane przez okres 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 50%

Doświadczenie: 50%

Termin składania ofert

20 październik 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/18196/details

Metadane

Data publikacji : 09.10.2020
Data modyfikacji : 30.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry