Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)

29.01.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”

Przedmiot zamówienia zostal podzielony na 3 części:

Część 1: Materiały biurowe.

Część 2: Pamięć przenośna.

Część 3: Materiały informacyjno-promocyjne.

Termin realizacji

Część 1: trzy dostawy w okresie do 30 czerwca 2022 r od zawarcia umowy. Pierwsza dostawa realizowana w terminie nie dłuższym niż zadeklarowany w ofercie w przedziale 10 – 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Kolejne dostawy w terminie do 30 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia Wykonawcy.

Część 2: jednorazowa dostawa, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie w przedziale 10 – 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Część 3: jednorazowa dostawa, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie w przedziale 10 – 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%

Termin realizacji: 10%

Jakość: 30 %

Termin składania ofert

02 marzec 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zamowienia.utk.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 29.01.2020
Data modyfikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry