Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interaktywne pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

13.09.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie i wykonanie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji i gry symulacyjnej oraz opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC".


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.08.10.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej


21.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie interaktywnych pomocy dydaktycznych w postaci trzech aplikacji na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz dostarczenie zestawów interaktywnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. opracowanie pod względem graficznym i dźwiękowym oraz wykonanie trzech aplikacji na monitory interaktywne, z których każda składa się z edukacyjnych ćwiczeń multimedialnych, w szczególności:

  • zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej,
  • zaprojektowanie i wykonanie mechanizmu działania aplikacji,
  • opracowanie zasobów dźwiękowych aplikacji,
  • testowanie i wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego,
  • wykonanie aplikacji umożliwiających ich zainstalowanie na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie i objęcie ich gwarancją;

2. dostarczenie dwóch zestawów interaktywnych składających się z monitorów interaktywnych współpracujących z aplikacjami oraz mobilnych statywów.

3. dostarczenie i wdrożenie aplikacji, przeprowadzenie szkolenia oraz objęcie gwarancją i wsparciem technicznym dostarczonych aplikacji i zestawów interaktywnych.

Termin realizacji

Do 12 grudnia 2018 r.

Kryteria oceny ofert

Cena: 40 %
Doświadczenie: 30 %
Jakość: 30 %

Termin składania ofert

21 września 2018 r. godz. 10:30

Metadane

Data publikacji : 13.09.2018
Data modyfikacji : 09.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry