Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Druk, oprawa i dostawa książek edukacyjnych dla dzieci w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

08.03.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: - druk, oprawa i dostawa książek edukacyjnych dla dzieci w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC".

20.04.2018 r. - Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


13.04.2018 r. - Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku, oprawy i dostarczenia książek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I-VI) w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA WRAZ Z OFERTĄ PRÓBKI KSIĄŻKI, KTÓREJ WERSJA ELEKTRONICZNA STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6

Zamawiający, stosownie do przepisu art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób, które będą wykonywały czynności:

a) związane z przygotowaniem druku,

b) związane obsługą maszyny drukującej.

Termin realizacji:

Cykliczne usługi będą realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy, do dnia 30 czerwca 2020 r

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60%
Jakość - 30%
Termin realizacji - 10%

Termin składania ofert: 26.03.2018 r. godz.: 11:00

Metadane

Data publikacji : 08.03.2018
Data modyfikacji : 08.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry