Nawigacja

Zamówienia publiczne

Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i systemem do wirtualizacji

24.10.2023

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i systemem do wirtualizacji.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej w skrócie "PPU").
  3. Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawierają PPU.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane w terminie do 30 dni* od dnia zawarcia umowy.

* Termin wykonania zamówienia może być krótszy, w zależności od tego jaki termin zostanie zadeklarowany przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza ofertowego – patrz szczegóły w pkt 15.3 SWZ.

Kryteria oceny ofert:

Cena (C): 60%

Termin realizacji (T): 10%

Okres gwarancji (G): 30%

Termin składania ofert

03.11.2023 r. godz. 10:00.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/133959/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 24.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Michał Sobczak
do góry