Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzalne przełączniki sieciowe warstwy 2

20.10.2023

Zamówienie jest finansowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zarządzalnych przełączników sieciowych warstwy 2 o stałej konfiguracji z możliwością pracy w stosie wraz z osprzętem.

Termin realizacji

W terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 100%

Termin składania ofert

17.11.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/132835/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry