Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa klastra urządzeń UTM

22.09.2023

Zamówienie jest finansowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie klastra urządzeń UTM (Next Generation Firewall - NGFW) ze wsparciem gwarancyjnym

Termin realizacji

W terminie zadeklarowanym w ofercie, nie dłuższym niż 60 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Termin realizacji: 10%
Kompatybilność: 30%

Termin składania ofert

23.10.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/106694/details

Metadane

Data publikacji : 22.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry