Nawigacja

Projekty UE

Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2021 r.

12.05.2021

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2021 r.” nr POPT.01.01.00-00-0373/21 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.01.00-00-0373/21-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 07 maja 2021 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału kadrowego i utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości zasobów ludzkich UTK poprzez wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty składek opłacanych przez pracodawcę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników UTK zaangażowanych w realizację polityki spójności.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r.

Wartość całkowita projektu: 3 960 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 3 366 000,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 07 maja 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 12.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Daniel Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry