Nawigacja

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  pod numerem 22 749 14 00

Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego

 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  pod numerem  22 749 14 00

Pracownicy Biura Prezesa w Urzędzie Transportu Kolejowego

 • przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach: 14.00 – 17.00
  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem  22 749 14 00

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane według przepisów:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (tekst)

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (wnioski, skargi, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone do Urzędu Transportu Kolejowego:

 • pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie powinno zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi,
 • jej adres,
 • żądanie,

a także

 • spełniać inne wymagania ustalone w przepisach szczególnych.

Podania należy nadsyłać na adres:

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 749 14 00
fax.: +48 22 749 14 01

lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP):
/UTK/skrytka
/UTK/SkrytkaESP

Można również składać je osobiście w siedzibie Urzędu.

Kierowane do Urzędu podania przekazywane są - w celu ich rozpatrzenia - do właściwych merytorycznie departamentów. Sprawy załatwiane są w kolejności wyznaczonej przez datę wpływu do Urzędu kompletnej dokumentacji.

Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się

Metadane

Data publikacji : 06.11.2007
Data modyfikacji : 12.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Ziębiński
do góry