Nawigacja

Projekty UE

Projekt partnerski „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami”

14.09.2020

Urząd Transportu Kolejowego jako partner realizuje projekt nr POWR.02.06.00-00-0063/19 pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym z  niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy Partnerstwa nr 2019/07/816 zawartej dnia 11 lipca 2019 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy POWR.02.06.00-00-0063/19-00 zawarta w dniu 26 lipca 2019 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja Pośrednicząca a  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Beneficjent.

Cel projektu: Profesjonalizacja obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z  niepełnosprawnościami, w zakresie świadczenia usług transportowych.

Projekt ma na celu ujednolicenie procedur obsługi oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez pasażerskich przewoźników kolejowych. Przygotowanie programów szkoleniowych uwzględniających standardy obsługi i procedury stanowiskowe oraz materiałów dydaktycznych, które wpłyną na poprawę jakości i dostępności usług transportu zbiorowego dla osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami. Zaplanowano m.in. przeszkolenie 5000 pracowników sektora usług transportu zbiorowego na stanowiskach związanych z obsługą pasażerów.

Dla osiągnięcia założonego celu projektu w jego ramach zostaną opracowane:

 • standardy obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z  niepełnosprawnościami;
 • procedury stanowiskowe dla 4 rodzajów stanowisk: kasjerów biletowych, pracowników obsługi dworców, personelu pokładowego, kontrolerów biletów;
 • wzorcowe programy i materiały szkoleniowe do przeszkolenia 5000 pracowników sektora transportu zbiorowego;
 • poradnik dotyczący dostosowania usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu:  od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.

Planowane efekty: Zakładanym rezultatem działań jest profesjonalizacja obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, w zakresie świadczenia usług transportowych.

W ramach projektu zaplanowano realizacje następujących wskaźników:

 • 4 750 pracowników transportu zbiorowego nabędzie kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • 30 przedsiębiorstw transportu zbiorowego wdroży standardy w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami (koleje, transport miejski);
 • opracowanie raportu diagnostycznego będącego podstawą przygotowania standardów obsługi, procedur i materiałów szkoleniowych;
 • opracowanie zestawu standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami korzystających z transportu zbiorowego (z wzorami procedur);
 • opracowanie programu szkolenia dla pracowników przewoźników transportu zbiorowego;
 • opracowanie instrukcji dla trenerów, którzy będą wykorzystywać opracowany w projekcie program szkoleniowy;
 • opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;
 • 5 000 pracowników sektora transportu zbiorowego zostanie objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość całkowita projektu: 9 398 533,11 PLN, w tym w zakresie Urzędu Transportu Kolejowego: 295 593,30 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 7 921 083,70 PLN (tj. 84,28 % wydatków kwalifikowanych)

Metadane

Data publikacji : 14.09.2020
Data modyfikacji : 06.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Frankowski BP
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry