Nawigacja

Projekty UE

Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2022 r. - 2023 r.

18.10.2023

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Pomoc Techniczna 2021-2027, realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2022 r. – 2023 r.” nr : PTFE.01.01-IZ.00-0019/23 na podstawie Porozumienia nr PTFE.01.01-IZ.00-0019/23-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału kadrowego i utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości zasobów ludzkich UTK,
jako instytucji kluczowej w obszarze transportu kolejowego, poprzez wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UTK realizujących politykę spójności
w zakresie wdrażania działań transportowych finansowanych ze środków UE. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty składek opłacanych przez pracodawcę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W efekcie realizacji Projektu zapewniony zostanie niezbędny właściwy potencjał kadrowy do prawidłowego i sprawnego wdrożenia ww. zadań UTK.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2023 r.

Wartość całkowita projektu: 8 092 583,98 PLN

Wartość dofinansowania UE (EFRR) w PLN: 6 450 598, 68 PLN

Metadane

Data publikacji : 18.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Łuczyńska-Maszkowska Wydział ds. Projektów Unijnych Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Frankowski BP
do góry