Nawigacja

Informacja publiczna

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania Informacji Sektora Publicznego (dalej ISP)

 1. udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Co to jest ISP

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.).

Cel ponownego wykorzystania ISP

Wykorzystanie ISP następuje w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Może być wykorzystana w produktach, usługach czy aplikacjach.

Tryb ponownego wykorzystywania ISP udostępnianych w BIP

Warunki

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego www.bip.utk.gov.pl obejmują:

 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego,
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może określić inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie www.bip.utk.gov.pl 

Opłaty

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Tryb wnioskowy ponownego wykorzystania ISP

W przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w biuletynie informacji publicznej;

 2. została udostępniona w sposób inny niż w biuletynie informacji publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego;

zastosowanie ma tryb wnioskowy ponownego wykorzystania ISP.

Sposób złożenia wniosku

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP):

/UTK/skrytka

/UTK/SkrytkaESP

 • pocztą tradycyjną na adres:

            Urząd Transportu Kolejowego

            Al. Jerozolimskie 134

            02-305 Warszawa

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, ISP gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Co powinien zawierać wniosek

 1. Nazwę podmiotu zobowiązanego;

 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

 3. wskazanie informacji sektora publicznego która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje, będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

 5. wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

 6. wskazanie sposobu przekazania informacji o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych
  w systemie teleinformatycznym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Terminy

Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenia

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.):

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;

 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

 • ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego mu prawa;

 • tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji w przypadku gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa;

 • w zakresie informacji, które zostały wytworzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jednak nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;

 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Opłaty

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych
we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Opłata za przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Warunki ponownego wykorzystania ISP, wysokość opłat, odmowa

Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Prezesa UTK o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes UTK, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

Prezes UTK w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1379, z późn. zm.), z tym, że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Metadane

Data publikacji : 03.11.2017
Data modyfikacji : 17.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Lewko Departament Obsługi Prawnej
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry