Numer ogłoszenia: 313136 - 2014; data zamieszczenia: 21.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 313134 - 2014 data 21.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6301880, fax. 22 6301891.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: