Nawigacja

Zbycie składników majątku

Ogłoszenie o przetargu publicznym sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego - samochody osobowe

16.01.2023

Urząd Transportu Kolejowego działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 998) ogłasza przetarg publiczny sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego - 3 szt. samochodów służbowych.

 

Zamknięcie przetargu

Zgodnie z pkt. 9.1 Ogłoszenia o przetargu publicznym nr BAG.223.1.2022 z 16 stycznia 2023 r. , zwane dalej „Ogłoszeniem” Urząd Transportu Kolejowego skorzystał z prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Przedmiot przetargu

L.p. Marka pojazdu Cena wywoławcza brutto (zł)
1 Skoda Superb WI 9530U 33.600,00
2 Skoda Superb WI 9531U 32.500,00
3 Skoda Superb WI 9553U 33.400,00

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu zawarte są w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

Warunki udziału w przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu.

Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie UTK, Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa, w zamkniętej kopercie, do dnia 31 stycznia 2023 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu, nie otwierać przed 31.01.2023 r. godz. 10:00".
2. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni od daty otwarcia ofert.

Metadane

Data publikacji : 16.01.2023
Data modyfikacji : 28.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry