Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na usługę dzierżawy włókien światłowodowych

30.09.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa włókien światłowodowych w relacji: Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa (lokalizacja CEMM) – ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 60 miesięcy, w terminie rozpoczęcia usługi nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 80 %

Termin realizacji 20%

Termin składania ofert

10.10.2022 godz. 12:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/73770/details

Metadane

Data publikacji : 30.09.2022
Data modyfikacji : 24.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry