Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na usługę symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

17.05.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to: 03.06.2022 godz. 12:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 13 miesięcy od dnia aktywacji usługi w pełnej funkcjonalności, który nastąpi do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

30.05.2022 godz. 12:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/60857/details

Metadane

Data publikacji : 17.05.2022
Data modyfikacji : 27.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry