Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów miasteczka edukacyjnego wraz ze skrzyniami i pojemnikami przeznaczonymi do transportu

31.03.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0045/20-00 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów miasteczka edukacyjnego wraz ze skrzyniami i pojemnikami przeznaczonymi do transportu, niezbędnych do prowadzenia zajęć w placówkach edukacyjnych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/56509/details

Termin składania ofert

12 kwietnia 2022 r. godz. 12:00


 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry