Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie Ofertowe na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

17.03.2022

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0045/20-00 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jest wykonanie i dostawa odzieży dla edukatorów w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60%

Jakość 40%

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/55179/details

Termin składania ofert

8 kwietnia 2022 r. godz. 12:00


 

Metadane

Data publikacji : 17.03.2022
Data modyfikacji : 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry