Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

08.10.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektów: a) nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, b) nr POIS.05.02.00-00-0045/20 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, c) nr POIS.05.02.00-00-0043/19 pn. „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)” - współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego.


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 29.10.2021 r. godz. 11:00


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 27.10.2021 r. godz. 11:00


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 25.10.2021 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu (transporcie) i doręczeniu przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty.

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/41452/details

Termin składania ofert

19 października 2021 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 08.10.2021
Data modyfikacji : 26.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry