Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na projekt aranżacji wnętrz dla pomieszczeń biurowo-administracyjnych Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM)

08.10.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”.

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na projekt aranżacji wnętrz dla pomieszczeń biurowo-administracyjnych Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM).


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest projekt aranżacji wnętrz dla pomieszczeń biurowo-administracyjnych Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM).

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych i nie krótszym niż 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 85%

Termin realizacji 15%

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/41428/details

Termin składania ofert

19 października 2021 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 08.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry