Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie Ofertowe na wykonanie i dostawę odzieży dla edukatorów w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II"

30.09.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0045/20-00 pn. „Kampania Kolejowe ABC II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie i dostawa odzieży dla edukatorów w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to 22.10.2021 r. godz. 12:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jest wykonanie i dostawa odzieży dla edukatorów w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 50%

Jakość 40%

Zastosowanie aspektów środowiskowych 10%

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/40518/details

Termin składania ofert

14 października 2021 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 30.09.2021
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry